Menu Zamknij

Ścieżka edukacyjna

Zapraszamy Cię na spacer wirtualną ścieżką edukacyjną Błękitno-Zielona Leśna. Na terenie gminy Leśna zrealizowaliśmy szereg rozwiązań, które pokazują jak można działać na rzecz ochrony przed suszą i powodzią na pogórzu.

Wskutek globalnej zmiany klimatu częściej doświadczamy ekstremalnych zjawisk pogodowych. Nawalne deszcze powodują lokalne podtopienia i wylewanie wody z koryta rzek. Zimy stają się krótsze i z małą ilością śniegu, a to prowadzi do niedoborów wody, nasilanych przez długie fale upałów. Jeśli już dziś nie zmienimy podejścia do zagospodarowania przestrzeni i nie przywrócimy naturalnego charakteru górskim rzekom problemy te będą się nasilać!

Wylesianie i usuwanie drzew na zboczach i stokach, odprowadzanie wody rowami, zasypywanie oczek wodnych, prostowanie i pogłębianie potoków i rzek, uszczelnianie powierzchni na podwórkach i w miasteczkach powodują, że woda opadowa zamiast powoli się przesączać i zasilać wody podziemne, szybko ucieka rzekami do morza. W ten sposób tracimy ją, narażając się na większe skutki suszy.

Kluczowym działaniem jest mądre gospodarowanie wodą. Prosta zasada – należy zatrzymać ją jak najdłużej niedaleko miejsca opadu!

Na ścieżce edukacyjnej zobaczysz, jak zbierać deszczówkę i pozwolić jej na powolne przenikanie do gruntu, zamiast dopuszczać, by szybko spływała ulicami do kanalizacji, a następnie rzekami do morza. Poznasz różne proste rozwiązania oparte na przyrodzie, które zatrzymują wodę opadową, gdy jest jej nadmiar, oraz przeciwdziałają suszom. Sprzyjają też bioróżnorodności, tworząc sprzyjające warunki życia dla rodzimych zwierząt i roślin. Dowiesz się jakie korzyści nam przynoszą i jak je wykonać.

Możesz wprowadzić je w swoim otoczeniu, na działkach i podwórzach. Rozproszone działania w małej skali składają się na system lokalnej retencji.

Poniższy schemat przedstawia rozwiązania dostępne na ścieżce edukacyjnej. Kliknij w interesujące Cię rozwiązanie, aby dowiedzieć się więcej.

Skwer miejski w Leśnej

Izerskie Centrum Adaptacji

Zobacz mapę

OSP Świecie

Zobacz mapę

Prezentowane rozwiązania sprawdzą się głównie na terenach towarzyszących zabudowie. Pamiętaj jednak, że tereny niezabudowane to podstawa naszej ochrony przeciwpowodziowej. Nasz krajobraz powinien działać jak gąbka! Chrońmy to, co cenne, i odtwarzajmy to, co utraciliśmy:

  • mokradła, w tym rzeki, potoki i ich rozlewiska, wilgotne łąki, bagna i oczka wodne;
  • rodzimą roślinność na brzegach, rzek i potoków;
  • lasy na stokach i zadrzewienia na polach.

Jest wiele sposobów, by zatrzymać wodę w miejscu opadu, m.in. można:

  • tworzyć zastawki na rowach odwadniających; zatrzymana w nich woda powoli wsiąka, podwyższa poziom wód gruntowych i zasila okoliczne tereny;
  • zbierać wodę w naturalnych zagłębieniach terenu (zamiast je zasypywać), odtwarzać oczka śródpolne;
  • uprawy dostosować do warunków glebowych i klimatycznych lub wzbogacać glebę w próchnicę, która zatrzymuje więcej wody;
  • stosować płodozmian czy orkę zgodną z ukształtowaniem terenu, by woda nie spływała strugami ze zbocza;
  • chronić i przywracać zadrzewienia śródpolne, które spowolnią prędkość wiatru i wysychanie gruntów w okresach bezopadowych.